Restauratie toren St. Lambertuskerk

Restauratie toren St Lambertuskerk definitief:

Start op woensdag 21 april, planning eind 2021 gereed.
Begin 2019 zijn er bouwkundige inspecties uitgevoerd aan de St Lambertuskerk.
Hieruit bleek, dat de leien en het metselen voegwerk in zeer slechte staat zijn.
I.v.m. het gevaar van loslatende stenen, moet daarom uit veiligheids -overweging met spoed de toren worden gerestaureerd.
Dit hebben we technisch verder uitgewerkt en offertes aangevraagd en de raming van deze werkzaamheden zijn geraamd op ca € 900.000, –
Daarna is er subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en afgelopen december is er een subsidie ter grootte van
€ 400.000, – toegekend.
Ook heeft de Stichting Behoud de St Lambertuskerk, het Icoon van Wouw, een bijdrage toegezegd van € 350.000, -,                    
We zijn de provincie Noord-Brabant en de Stichting Behoud de St Lambertuskerk zeer erkentelijk voor deze financiële bijdrages.


Als parochiebestuur beschikken we n.l. niet over de financiële middelen om deze restauratie uit het eigen vermogen te bekostigen, gezien onze taak om ook in de toekomst de pastorale zorg voor onze parochie te kunnen blijven verzorgen, wat onze hoofdtaak is.
Er is nog een gat te dichten van ca € 150.000, – De Stichting Behoud de St Lambertuskerk gaat nu weer diverse acties opzetten en we hopen dat hieruit nog extra financiële middelen vrijkomen, wat zeer welkom zou zijn.

Gezien het veiligheidsissue heeft het parochiebestuur in 2020 besloten om de werkzaamheden z.s.m. uit te voeren en ook volgens de subsidievoorschriften van de provincie moet dit in 2022 zijn afgerond.
Ook is de machtiging vanuit het bisdom ontvangen. (ter info: het bisdom geeft alleen de machtiging af om de werkzaamheden te mogen uitvoeren, maar geven nimmer een financiële bijdrage hiervoor, dat is n.l. een taak en verantwoordelijkheid van de parochie. Het parochiebestuur kan wel gebruik maken van de bouwkundige adviezen/know how van de bouwkundige specialist, die in dienst is bij het bisdom)

Opdracht en werkzaamheden
We zijn verheugd u te kunnen mededelen, dat het proces van voorbereiding en aanbesteding geheel naar wens is verlopen en begin april is de definitieve opdracht verstrekt aan het aannemersbedrijf Nico de Bont.
Tevens is de opdracht verstrekt aan aannemersbedrijf Jobse uit Middelburg voor het vervangen van de leien.
Beide bedrijven hebben veel ervaring en goede faam in het uitvoeren van deze specialistische restauratiewerkzaamheden. 
Op woensdag 21 april starten de werkzaamheden met het inrichten van het werkterrein en vanaf maandag 26 april met het bouwen van de steiger.
De toren komt volledig in de steiger te staan, 60 meter hoog en dit is al een spectaculair werk op zichzelf.

De hoofdingang aan het Torenplein blijft open.
Tijdens het opbouwen van de steiger zal een gedeelte van het Torenplein grenzend aan de toren soms worden afgezet i.v.m. valgevaar.
Wanneer de opbouw van de steiger 100% is afgerond, komt er een doek omheen en is het valgevaar voor materialen geweken.
Begrafenissen e.d. kunnen altijd plaatsvinden en tijdens de dienst worden de werkzaamheden stilgelegd om geluidsoverlast etc. te voorkomen tijdens de eredienst.

Planning: onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden

  • Start werkzaamheden op woensdag 21 april
  • Opbouwen steiger 26 april tot 4 juni
  • Vervangen leien spits 7 juni tot 30 augustus
  • Vervangen voegwerk en reparatie stenen 7 juni tot eind november
  • Streefdatum einde werkzaamheden eind november.

Er wordt met de buurtgenoten apart gecommuniceerd i.v.m. de mogelijke overlast, die de werkzaamheden zal kunnen opleveren.
Het parochiebestuur hoopt van ganser harte, dat deze grote klus veilig zal verlopen en dat het eindresultaat is, dat de toren de komende tientallen jaren weer mag floreren als ons prachtig Icoon van Wouw en bestendig is tegen alle weersinvloeden etc.
In een volgend parochieblad zal ik nader in detail ingaan op de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen, schroom niet om contact op te nemen.
Mailadres: pgmbackx@outlook.com  
Telefoonnummer 0653770958 of 0165-302323

Namens het parochiebestuur:
Piet Backx , verantwoordelijk bestuurslid binnen het parochiebestuur voor de gebouwen en de begraafplaatsen 

Geplaatst in Geen categorie