Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen

Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op dins­dag 2 no­vem­ber beves­tigen de Neder­landse bis­schop­pen opnieuw de corona­maat­re­ge­len die nog steeds gel­den voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Zij berei­den zich bovendien voor op een moge­lijke aanscher­ping van deze maat­regelen met het oog op de ont­wik­ke­ling van de Covid-19 pandemie.

De hui­dige maat­regelen omvatten onder meer de basis­regels zoals thuis­blij­ven bij klachten, de hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnen­ruim­tes. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd