Sluiting kerk Huijbergen

Zondag 14 augustus was de slotviering in de kerk van Huijbergen. Tijdens de viering werd een brief voorgelezen namens het Bisdom voor alle parochianen. De tekst luidde als volgt:

Geachte pastoor, diaken, bestuursleden en parochianen in en van Huijbergen,
Uw kerk is in 1952 gebouwd in basilicastijl onder architectuur van W. J. Bunnik uit Breda.
Evenals de vorige kerk werd de kerk toegewijd aan O.L. Vrouw Hemelvaart. Ruim 70 jaar
bent u in deze kerk in geloof samen gekomen om lief en leed te delen met elkaar en neer te
leggen voor God. Hier hebt u in gebed verwoord wat u ter harte ging, hier bent u in de
bediening van de sacramenten en in de viering van de eucharistie gesterkt met de kracht van
de Allerhoogste.
Als parochie en als parochianen hebt u hoogte- en dieptepunten in de kerk gekend en
verwerkt. U hebt de tijd van grote deelname aan het kerkelijk leven gekend en in deze tijd
deelt u in de getalsmatige krimp die de Kerk in onze omgeving kent.
Die afname – die u zelf gezien en beleefd hebt – heeft onontkoombaar moeten leiden tot het
besluit om de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk niet meer voor de eredienst te gebruiken. Het is
een besluit dat zich al vele jaren geleden begon af te tekenen, maar dat pas onlangs definitief
genomen is. Vandaag bent u voor het laatst samen om in deze kerk de eucharistie te vieren.
Wat ons dierbaar en kostbaar is in ons geloof, de aanwezigheid van de Heer in het H
Sacrament, zal niet langer in deze kerk worden bewaard, maar naar de kapel van de
Broeders van Huijbergen worden gebracht. Het schrijn van de H. Siardus zal een plaats
krijgen in het Wilhelmietenmuseum. Zo wordt aangegeven dat de gelovige betrokkenheid in
dit gebouw wordt voltooid, en elders wordt voortgezet.
Nadat de kerk door uw pastoor voor de eredienst gesloten is zal ik haar, op het moment dat
zij een andere bestemming krijgt, aan de eredienst onttrekken. De gesprekken over een
nieuwe bestemming van het kerkgebouw zijn nog gaande.
Afscheid nemen van dit gebouw waarin u met hart en ziel uw geloof hebt beleefd en gevierd
doet pijn. lk bid voor u om kracht. En ik hoop dat u geloof en vertrouwen zult bewaren, en
dat u uw geloof blijft beleven en vieren met uw medeparochianen in de andere kerken van
uw parochie of daarbuiten. Hoezeer we ook gehecht zijn aan de kerkgebouwen die met hout
en steen gebouwd zijn, ten diepste wordt het huis van de Heer gebouwd met de levende
stenen die u en wij zijn.

Ruim 70 jaar hebben gelovigen in Huijbergen zich met gebed en daadwerkelijke inzet
verbonden geweten in en rond deze kerk. lk dank hen en u voor uw betrokkenheid en voor
uw goede zorg voor uw kerkgebouw en voor uw geloofsgemeenschap. lk dank uw parochie-administrator, diaken, uw bestuur en hun voorgangers voor hun inzet voor de parochie en
parochiekern. Voor alles en voor allen brengen wij dank aan God, die met zijn bemoediging
en inspiratie uw inzet en uw geloof heeft gedragen en gericht. Met zijn zegen wens ik u alle
goeds.
Met vriendelijke groet, mede namens Mgr.J. Liesen,

Mgr. H. Lommers
Vicaris-generaal

Geplaatst in De Bron