Ziekenzalving 9 september kerk Hoogerheide

GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING ZATERDAG 9 SEPTEMBER 13.30 UUR KERK HOOGERHEIDE

Op zaterdag 9 september 2023 (voorafgaande aan de Nationale Ziekendag op 10 september) zal er in de kerk van Hoogerheide om 13.30 uur een eucharistieviering zijn waarin – naast de H. Communie – ook het Sacrament van de Zieken ontvangen kan worden door ieder die dat wenst. Graag opgeven via mirella@samenkerk.nl.

De viering is bestemd voor parochianen uit Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en Huijbergen en ook voor bewoners van verzorgingshuizen binnen de parochie. Gekozen is voor de zaterdag omdat dan familieleden en vrienden mee kunnen komen en zo nodig ook voor vervoer kunnen zorgen; de bemoediging en troost voor de zieken geldt ook voor hen die de zieken bijstaan.

Aandacht voor zieken hebben is één van de werken van barmhartigheid en een opdracht voor elke gedoopte. Jezus heeft gezegd: “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht […] al wat gij gedaan hebt voor een van dezer geringsten van mijn broeders en zusters, hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 26, 36.40). In de in de Bijbel opgenomen brief van de apostel Jakobus staat: “Is iemand onder u ziek? Laat hij/zij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem/haar uitspreken en hem/haar met olie zalven in de Naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem/haar oprichten (Jak. 5, 14-15).

Vaak worden wij, als voorgangers pas bij een zieke geroepen op het laatste moment. En kan de zieke het sacrament soms niet meer bewust meevieren. Dat is jammer. Ook is het niet altijd mogelijk om de ziekenzalving te geven omdat daarvoor alleen een priester de bevoegdheid geeft. En die is niet altijd op korte termijn beschikbaar. Wel kan dan een ziekenzegen worden gegeven door een diaken of een pastoraal werker.

Vandaar dat we een mogelijkheid willen bieden om dit sacrament op een eerder moment aan te bieden. En dan vooral aan mensen die behoren tot de kwetsbare groep van ouderen en zieken. In die viering van 9 september zal uitgebreid aandacht aan de betekenis van dit sacrament, waarin handoplegging en zalving centraal staan en waarbij passende teksten worden gezegd en gezongen. Weet dat sacramenten werkzame tekens zijn van de levende Heer, Jezus Christus.

Met het oog op koffie en thee na afloop, het aantal benodigde liturgieboekjes en een herinnering die de gezalfde meekrijgt, zou het fijn zijn als we vooraf weten wie er tijdens die gemeenschappelijke viering het sacrament van de zieken wil deelnemen. Wilt u dat doorgeven via de email aan mirella@samenkerk.nl?

Wij hopen op een goede opkomst en uiteraard blijft individuele 9 ziekenzalving/ziekenzegen aan het ziekbed mogelijk, evenals de ziekencommunie die door een pastor of medeparochiaan thuisgebracht kan worden. Er zijn aan de ziekenzalving geen kosten verbonden; wel wordt er een collecte gehouden ter ondersteuning van het diaconale werk in onze parochie.

Peter de Rooij, pastoor en

Ryan Keetelaar, diaken.

Geplaatst in De Bron