Kanselbericht parochie de Bron

Beste medeparochianen,

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de parochie De Bron mag ik u een mededeling doen over de leiding van onze parochie:

Enige tijd geleden heeft pastoor Peter de Rooij aan bisschop Liesen gevraagd of hij met ingang van 1 juli 2024 met emeritaat mag gaan en het pastoorschap van onze parochie zou mogen neerleggen. Pastoor de Rooij heeft daarbij aangegeven dat hij de verantwoordelijkheid van het pastoorsambt gezien zijn leeftijd zwaar vond wegen. Bisschop Liesen heeft daar begrip voor getoond en heeft pastoor de Rooij laten weten dat hij hem per 1 juli 2024 eervol ontslag zal geven als pastoor van de parochie De Bron.

Het parochiebestuur heeft met het bisdom gesproken over de opvolging van pastoor De Rooij. Het werd ons duidelijk dat er vanwege het priestertekort geen nieuwe eigen pastoor voor onze parochie kan komen. Om in de leiding van de parochie te voorzien heeft bisschop Liesen pastoor Paul Verbeek, pastoor van Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom, per 1 juli 2024 benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie.

Als pastoraal team en parochiebestuur zijn we blij dat Paul Verbeek deze taak op zich wil nemen. We kennen hem als pastoor van onze buurparochie en we weten dat hij de verering van de H. Adolphine in het bisdom van harte stimuleert. Als vicaris van de bisschop en als gedelegeerde voor de pastorale zone Brabantse Wal heeft hij regelmatig het team en het bestuur van onze parochie ondersteund.

Afgelopen week hebben het parochiebestuur en het pastoraal team met pastoor Verbeek gesproken over onze parochie en over de uitdagingen waar we samen voor staan. We hebben er veel vertrouwen in dat pastoor Verbeek ons daarbij op goede wijze leiding zal geven. Naar vermogen zal hij zich ook inzetten voor de viering van de eucharistie in het weekend in onze parochie. Samen met diaken Ryan Keetelaar en het parochiebestuur, en in goede samenwerking met parochie OLV in het Woud zal Paul Verbeek de missionaire ontwikkeling van onze parochie behartigen.

We hopen op uw medewerking en vragen uw gebed voor pastoor Verbeek en voor onze parochie.

Op zondag 30 juni nemen we afscheid van pastoor Peter de Rooij. Peter de Rooij  werd op 1 september 2021 benoemd. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet in onze parochie gedurende de afgelopen drie jaren. De afscheidsviering vindt plaats in de kerk van Hoogerheide. De viering begint om 9.30 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om pastoor de Rooij te groeten en hem alle goeds te wensen.

Geplaatst in De Bron